شهرداری زابل در نطر دارد به استنادد بند دو صورتجلسه شماره 277-99/3/6 شورای محترم اسلامی شهرزابل تعدادی از قطعات ملکیشهرداری زابل در حذف میادین غیر ضرور و ترافیک سازسطح شهر زابل اقدام به حذف میادین و احداث چهارراه نموده استدرراستای بهینه تر نمودن روند جمع آوری زباله سطح شهر و محلات حاشیه نشین ؛شهرداری زابل درنظردارد 
معاونت خدمات شهری شهرداری در خصوص روند جمع آوری زباله های سطح شهر توضیحاتی بشرح ذیل بیان نمودند:شهرداری زابل در نطر دارد به استنادد بند دو صورتجلسه شماره د244-6/3/99 شورای محترم اسلامی شهرزابل تعدادی از قطعات ملکیبازدید امروز335
بازدید دیروز553
بازدید هفته2503
بازدید کل256421