در شامگاه ۹۸/۳/۲۵ شهردار زابل بهمراه شماری از مسئولین در محل مسجد خاتم الانبیاء (ص) خیابان پاسداران ۳۶ با شهروندان محترم دیدار نمودندمراسم کلنگ زنی پروژه احداث بلوار و میدان  ورودی شهرزابل صبح امروز با حضور فرماندار ویژه زابل /فرماندهی منطقه انتظامی /شهردار زابل /رئیس اداره راه و شهرسازی و شماری از مسئولین شهرستان زابل برگزار گردیددرادامه روند لکه گیری آسفالت معابر اصلی سطح شهر زابل در مسیرهای ذیل ترمیم آسفالت انجام گردیدشهرداری زابل در نظر دارد به استناد بند2صورتجلسه شماره 101  مورخه 97/7/3 شورای محترم اسلامی شهر زابل یک قطعه زمین با مساحت 60مترمربع واقع در پارک یعقوب لیث  را از طریق برگزاری تشریفات مزایده باقیمت پایه ماهیانه مبلغ 000/500/3 ریال معادل سیصدو پنجاه هزار تومان برای مدت یکسال جهت استفاده ماشین برقی  کودکان به اشخاص غیر  واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی جهت دریافت برگ شرکت در مزایده به امور قراردادها  واقع در ساختمان مرکزی شهرداری مراجعه نمایند و اسناد مزایده را دریافت و نسبت به واریز 5% کل مبلغ پیشنهادی بعنوان سپرده  و شرکت در مزایده  بشماره حساب 0106674386006 بانک ملی شعبه شهرداری واریزنمایند . 

الف:  نحوه تسلیم پاکات : 1- سپرده در مزایده پاکت (الف ) 2- اسناد  مزایده به همراه کپی مدارک  متقاضی در پاکت  (ب) 3- برگ پیشنهاد قیمت به صورت صریح و خوانا در پاکت (ج) و هرسه پاکت  در بسته دریک پاکت بزرگ  در بسته قرار گرفته و پس از لاک مهر  به واحد امور مالی شهرداری زابل   تحویل گردد .

ب: به پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط و یا پس از پایان مهلت مقرر یا تصویر فرم قیمت پیشنهادی ارائه نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  • کلیه هزینه های آب و برق ، تلفن و غیرو پس از انعقاد قرارداد برعهده برنده مزایده خواهد بود.
  • به پیشنهاد اتی که قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت نکرده باشند ترتیب اثر داده نمی شود
  • شهرداری در رد یا قبول هریک از کلیه پیشنهادات مختاراست .
  • کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مزایده  می باشد .
  • هزینه چاپ آگهی از برنده مزایده دریافت خواهد شد.
  • هرگاه برندگان اول ، دوم و سوم مزایده پس از ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده از مورخه 1/4/98 تا آخر وقت روز پنج شنبه مورخه 6/4/98 می باشد .

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10صبح روز یک شنبه مورخه  9/4/98 در محل دفتر شهردار می باشدشهرداری زابل در نظر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 145مورخه  97/12/8 شورای محترم اسلامی شهر زابل  بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری وسازمانهای تابعه را ازطریق برگزاری تشریفات مناقصه به شرکت های دارای مجوز از بیمه مرکزی و یا سایر سازمانهای ذی صلاح ارائه به مدت یک سال واگذار نماید ، از متقاضیان محترم دعوت میشود از تاریخ نشراین آگهی جهت دریافت برگ شرکت در مناقصه به امور قراردادها شهرداری مراجعه نمایند و نسبت به واریز 5 % درصد کل مبلغ پیشنهادی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 0106674386006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری واریز نمایند..

شرایط مناقصه

1-به پیشنهاداتی که قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت نکرده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

2-کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مناقصه می باشد

3-هزینه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

4-شهرداری در رد یاقبول هریک از پیشنهاد ها بنا به صرفه و صلاح شهرداری مختار می باشد.

5-هرگاه برنده اول ،دوم ، سوم ، مناقصه پس از ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6-نحوه تسلیم پاکات : سپرده در مناقصه پاکت (الف) 2- اسناد مناقصه ومدارک.... متقاضی در پاکت (ب) برگ پیشنهاد قیمت به صورت صریح و خوانا در پاکت (ج) وهرسه پاکت در یک پاکت بزرگ قرارداده شده و به واحد امور مالی شهرداری تحویل گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

7- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از مورخه 1/4/1398 تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 6/4/98  

8-تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 10/4/98  درمحل دفتر شهردار می باشد.بازدید امروز351
بازدید دیروز541
بازدید هفته2557
بازدید کل29382