سرپرست شهرداری دراین زمینه اظهار میدارد: برای کاهش هزینه و درآمدزایی تصمیم گرفتیم بجای مصرف برق شهری از انرژی خورشیدی استفاده نمائیم..

مهندس میر سرپرست شهرداری زابل در این زمینه اظهار میدارد: با عنایت به اینکه یکی از راهکارهای درآمدی و کاهش هزینه در شهرداری ؛کم کردن و کاهش هزینه های آب و برق مصرفی میباشد لذا تصمیم گرفتیم تا از انرژی خورشیدی برای استفاده برق مصرفی شهرداری ؛استفاده کنیم که از پنل خورشیدی برای تولید برق مصرفی شهرداری اقدام ودرصورت داشتن ظرفیت مازاد ازطریق فروش برق مازاد بر مصرف ،اقدام به درامدزایی نماید که مراحل اولیه اینکار که در حال بازسازی پشت بام اداره شهرداری مرکزی میباشیم و بقیه مراحل هم در دست اجرا میباشد.
همچنین ایشان با اظهار امیدواری به اینکه  بااین عمل ماهیانه ۴۰میلیون تومان در هزینه های شهرداری صرفه جویی میگردداز شهروندان فرهیخته شهرزابل خواستند نقطه نظرات خود را در این زمینه از طریق سامانه های ارتباطی شهروندان با شهرداری از طریق : تلفن ۱۳۷، وب سایت و کانال روابط عمومی ،،ثبت نموده تا مورد بررسی قرار گرفته و از راهکارهای سازنده دراین خصوص ،استفاده گردد.

 دست در دست هم دهیم به مهر        زابل خود را کنیم آباد