کفپوش نمودن قلعه شادی پارک محله ای میدان یعقوب لیث

آسفالت کمربندی حدفاصل میدان امام رضا (ع)وخیابان امام خمینی(ره)

رفت و روب کوچه های سام شرقی ۳و۹وهیرمند۹

ادامه پیاده روسازی خیابان شهید ژیانی

بتن ریزی پارک حاشیه میدان یعقوب لیث جهت کفپوش نمودن

هرس نمودن درختان خیابان دانشگاه

روند زیرسازی خیابان پرستار

رونداجرای پازل فرش پیاده رو جنب میرحسینی۱۸

روند اجرای پی کنی وآماده سازی پیاده روضلع شمالی خیابان فردوسی

پی کنی وآماده سازی پیاده رو خیابان طالقانی نرسیده به چهارراه زهک جهت اجرای موزائیک فرش

نصب گلدانهای بتنی در محل بازار

شکستن خاک و جمع آوری علفهای هرز میدان امیرالمومنین (ع)

جمع آوری زباله های خیابان شهید رجایی روبروی دانشکده علوم پزشکی

تسطیح سازی و جمع آوری علفهای هرز بلوار ارتش

روند پازل فرش پیاده رو جنب میرحسینی۱۸

روندشن ریزی وپیاده روسازی خیابان شهیدباقری جنوبی

بتن ریزی پارک حاشیه میدان یعقوب لیث جهت نصب کفپوش

پی کنی جهت موزائیک فرش خیابان طالقانی

نصب وسایل بازی کودکان در محل پارک ملت

رفت وروب کوچه های شهید باقری۶-۱۳-۱۵

شستشوی مخازن زباله و آهک پاشی جایگاههای زباله در سطح ناحیه دو

رفت وروب ونظافت کوچه های توحید و شهید باقری۱۷

رونداجرای کاشی وسرامیک سرویسهای بهداشتی پارک یعقوب لیث

پیاده روسازی خیابان شهیدباقری جنوبی

رونداجرای پازل فرش خیابان فردوسی

شن ریزی کوچه دانشگاه۶و۵ پیرو نشست مردمی اعضای شورای شهر وسرپرست شهرداری بااهالی در مورخ ۹۶/۶/۲۹

تسطیح وآماده سازی کمربندی حدفاصل میدان امام رضا (ع) و خیابان امام خمینی(ره)

تسطیح و خاکبرداری ۲۴متری دانشکده فنی فرخی سیستانی

روند زیرسازی کوچه دانشگاه ۵ پیرو نشست مردمی اعضای شورای شهر و سرپرست شهرداری در مورخه۹۶/۶/۲۹

روند پازل فرش پیاده روهای خیابان فردوسی

روند پازل فرش پیاده روههای خیابان طالقانی

رفت وروب کوچه های باقری۱۴و۲۱طالقانی۱۱و امام خمینی ۱۲طباطبایی۱۳

هرس نمودن درختان پارک محله ای واقع در هامون ۱۷

آب پاشی ضلع شرقی میدان امام رضا (ع)