باعنایت به عملیات درختکاری در شهرزابل اعضای شورای شهر؛شهردار بهمراه شهروندان در بلوار هیرمندشمالی هم درخت کاشتند

برای همراهی با شهروندان و سهیم بودن در کاشت درختان کلیه اعضای شورای شهر و شهردار زابل حضور داشتند وتک تک اعضا در بلوار  هیرمندشمالی درخت کاشتند