این جلسه باهدف بررسی نقش مشارکت مردمی در حفظ و نگهداری فضای سبزشهر زابل برگزار گردید..

جلسه اعضای انجمن عمران و آبادانی سیستان که در ساعت ۱۸مورخ ۹۶/۸/۲۲ در محل دفتر شهردار برگزار گردید

ابتدا اعضا حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود درخصوص نقش مشارکت مردمی در حفظ و نگهداری فضای سبز ،پرداختند

مهندس نوری از راهکارهای ارائه شده استقبال نموده که در نهایت مقرر گردید : شهرداری به شهروندانی که تمایل دارندمنازل یا محل کسب شان رانماسازی و یا فضای سبزایجادکنند،بدون پرداخت هیچ مبلغی به شهرداری جهت نماسازی،نهال رایگان تحویل دهد.که در این زمینه شهروندان به شهرداری مراجعه نموده وباهماهنگیهای لازم بدون پرداخت وجه ،نهال تحویل بگیرند.