جلسه کمیته کالبدی-زیرساختی ستاد بازآفرینی به ریاست مهندس دیودل معاونت عمرانی فرمانداری زابل در محل فرمانداری برگزارشد

این جلسه که با حضور نمایندگان ادارات عضو کمیته کالبدی -زیرساختی ستاد بازآفرینی در محل فرمانداری زابل برگزار گردید :

(مشروح جلسه متعاقبا درج میگردد)