تعداد پروانه های ساختمانی و پایانکار صادره و دیگر اقدامات واحد فنی وشهرسازی در آذرماه 96 ومقایسه با سالهای گذشته

واحد فنی وشهرسازی شهرداری یکی از واحدهایی که با مستقیما با شهروندان محترم درارتباط بوده و درراستای سهولت درانجام امورات محوله به شهروندان خدمات رسانی مینماید

گزارش عملکرد مقایسه ای واحد فنی و شهرسازی از سال 91 تاکنون  بشرح جدول ذیل میباشد: