در خصوص حفاریهای سطح شهرزابل روند کار شهرداری بدین شرح میباشد:

براساس مصوبات  آخرین جلسه کمیسیون حفاری شهرستان زابل به ریاست مهندس ناظری معاونت محترم استانداروفرماندار ویژه زابل و دبیری مهندس نوری شهردارمحترم زابل و دیگرادارات محترم عضو کمیسیون ،بعضى از حفاريها در سطح شهرزابل مربوط به حوادث بوده که بصورت آنی  لازم و ضروری میباشد، بعضى از حفاريها درخواست شهروندان میباشد كه دراینگونه موارد برای حل مشکل  ، امکان ندادن مجوز از سوی شهرداری به شهروندان محترم امکان پذیر نیست  که دراین راستا اگربعد از هماهنكى باشهرداری،توسط هر دستگاهى، اقدام به حفارى در نقطه ای که عمر اسفالت كمتر از چهار سال باشد،گردد بايد خسارت کل سطح حفاری شده را به شهرداری پرداخت نمایند تا خيابان يا كوچه موردنظرروكش آسفالت شود و اگرهم با هماهنگی قبلی با شهرداری ،نسبت به حفاری اقدام نمایند ابتدا باید هزینه حفاری را به شهرداری پرداخت نموده تا شهرداری بلافاصله نسبت به روکش آسفالت نقاط کنده کاری شده اقدام نماید.

روابط عمومی شهرداری زابل