شروع بکار احداث غسالخانه درآرامستان

خاک ریزی وزیرسازی دوربرگردان بلوار شهید نوری

تعویض وترمیم جداول خیابان فردوسی

 

روند جدول گذاری وکانیوو کوچه رسالت۱۶

روندجدول گذاری محله حسین آباد درراستای اهداف ستاد بازآفرینی پایدارشهری زابل

اتمام سنگ فرش پیاده روخیابان طالقانی

تسطیح و زیرسازی دور برگردان بلوار شهید نوری

ایجاد باغچه در خیابان سعدی و خیابان زال

پازل فرش پیاده رو خیابان سعدی

ترمیم آسفالت سطح شهر

پی ریزی برای نصب تابلو بلوار دانشگاه

آسفالت نوارحفاری کوچه امام خمینی۸

تسطیح خیابان فردوسی جهت آسفالت

بهره برداری از سرویسهای بهداشتی پارک یعقوب لیث