درراستای برخورد با دیوارنویسان پس از صدور رای مراجع قضایی ؛ برخورد خواهد شد

‍ قابل توجه شهروندان گرامی

باعنایت به اخطاریه های صادره در خصوص برخورد با دیوارنویسان و اقدامات شهرداری زابل دراین راستا، پرونده دیوارنویسان به مراجع قضایی تحویل گردیده که پس از صدور رای، طبق قانون و رای صادره با دیوارنویسان برخورد خواهدشد.

 

 

«روابط عمومی شهرداری زابل»