خانم بی بی کلان پردلی  طی ابلاغی به سمت سرپرست سازمان سیما ؛منظرو فضای سبز شهری شهرداری زابل منصوب گردید