تلویزیون شهری  واقع در خیابان فردوسی راه اندازی گردید

دو دستگاه تلویزیون شهری دیگر هم درورودی شهرزابل از طرف نهبندان و ورودی شهرزابل از طرف زاهدان درحال آماده سازی میباشد.