صبح امروزاعضای شورای شهر؛شهردار؛دادستان ؛فرماندهی نیروی اننتظامی و مسئولین زابل روزدرختکاری را پاس داشتند

در اولین روز از هفته منابع طبیعی و روز درختکاری  اعضای شورای شهر و شهردار زابل به همراه دادستان و فرماندهی منطقه انتظامی ودیگر مسئولین در محل آرامستان برآرامگاه مرحوم ابوالفضل صبوحی نیا که براثر مرگ مغزی درگذشته بود وخانواده اش  اعضایش را اهدا کرده ؛حضور یافته وباکاشت درخت کاج برمزار مرحوم ابوالفضل صبوحی آیین درختکاری را بااین حرکت خدا پسندانه بجا آوردند

دراین مراسم پدر ومادر مرحوم ابوالفضل صبوحی نیا هم در کاشت درخت بر مزار فرزندشان با مسئولین ؛ همکاری نمودند.