صبح امروز ؛ دادستان و فرماندهی منطقه انتظامی زابل بهمراه اعضای شورای شهر وشهرداراز پروژه های  شهرداری بازدیدنمودند

این بازدید که پس از برگزاری آئین درختکاری صورت پذیرفت ؛ آقای دکتر سرگزی دادستان و سرهنگ نجابت فرماندهی انتظامی زابل بهمراه اعضای محترم شورای شهر وشهردارزابل از پروژه های در دست اجرای شهرداری زابل بازدید نمودند؛ همچنین از کتابخانه ایرج افشار سیستانی که چندی پیش توسط شهرداری زابل احداث و تجهیز گردیده بود بازدید بعمل آمد .

دادستان ؛ فرمانده انتظامی ؛ اعضای شورای شهر و شهردارزابل از روند بهسازی پارک ملت - بهسازی ورودیهای شهر زابل ( میدان مشاهیر ) -بهسازی فضای سبز بلوارها ومیادین-احداث غسالخانه جدید  ودیگر فعالیتهای اخیر شهرداری زابل هم بازدید بعمل آوردند.