درراستای تحولی در سیما؛ منظر و فضای سبز شهری ؛ شهرداری زابل اقدام به نصب گلدانهایی باطرح تنه درخت و کاشت گل در معابر مینماید

این اقدام بسیار زیبا و مفرح در خیابان طالقانی انجام گردیده است که سازنده این گلدانهای زیبا یکی از پرسنل شاغل در شهرداری میباشد