جلسات محفل انس باقرآن که بصورت جزء خوانی قرآن کریم  ازآغازماه مبارک رمضان  در محل نمازخانه شهرداری زابل برگزارمی گردید درروزدوشنبه 98/3/13 پس از قرائت کامل 30جزء سوره های مبارک قرآن کریم به کارخود پایان داد..

روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری زابل