براساس برنامه ریزیهای انجام شده و درراستای بهسازی خیابان شهیدان دلارامی (دانشکده فنی فرخی سیستانی) ؛جدولگذاری این خیابان آغاز گردید