درادامه روند لکه گیری آسفالت معابر اصلی سطح شهر زابل در مسیرهای ذیل ترمیم آسفالت انجام گردید

سطح وسیعی از معابر: بلوار ارتش /تقاطع بلوار ارتش و ولیعصر/هامون/طالقانی/ولیعصر/امام خمینی/بلوارشهید جانتیغ/هامون (خزیمه)وتقاطع بلوار باهنرتا بلوار شهید جهانتیغ /بلوار شهید مهر علی جهانتیغ