شهرداری زابل در نظر دارد به استناد بند2صورتجلسه شماره 101  مورخه 97/7/3 شورای محترم اسلامی شهر زابل یک قطعه زمین با مساحت 60مترمربع واقع در پارک یعقوب لیث  را از طریق برگزاری تشریفات مزایده باقیمت پایه ماهیانه مبلغ 000/500/3 ریال معادل سیصدو پنجاه هزار تومان برای مدت یکسال جهت استفاده ماشین برقی  کودکان به اشخاص غیر  واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی جهت دریافت برگ شرکت در مزایده به امور قراردادها  واقع در ساختمان مرکزی شهرداری مراجعه نمایند و اسناد مزایده را دریافت و نسبت به واریز 5% کل مبلغ پیشنهادی بعنوان سپرده  و شرکت در مزایده  بشماره حساب 0106674386006 بانک ملی شعبه شهرداری واریزنمایند . 

الف:  نحوه تسلیم پاکات : 1- سپرده در مزایده پاکت (الف ) 2- اسناد  مزایده به همراه کپی مدارک  متقاضی در پاکت  (ب) 3- برگ پیشنهاد قیمت به صورت صریح و خوانا در پاکت (ج) و هرسه پاکت  در بسته دریک پاکت بزرگ  در بسته قرار گرفته و پس از لاک مهر  به واحد امور مالی شهرداری زابل   تحویل گردد .

ب: به پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط و یا پس از پایان مهلت مقرر یا تصویر فرم قیمت پیشنهادی ارائه نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  • کلیه هزینه های آب و برق ، تلفن و غیرو پس از انعقاد قرارداد برعهده برنده مزایده خواهد بود.
  • به پیشنهاد اتی که قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت نکرده باشند ترتیب اثر داده نمی شود
  • شهرداری در رد یا قبول هریک از کلیه پیشنهادات مختاراست .
  • کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مزایده  می باشد .
  • هزینه چاپ آگهی از برنده مزایده دریافت خواهد شد.
  • هرگاه برندگان اول ، دوم و سوم مزایده پس از ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده از مورخه 1/4/98 تا آخر وقت روز پنج شنبه مورخه 6/4/98 می باشد .

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10صبح روز یک شنبه مورخه  9/4/98 در محل دفتر شهردار می باشد