گزارش عمملکرد مقایسه ای سه ماه اول سال98 اداره طرحهای توسعه  ونوسازی شهرداری زابل بشرح جدول ذیل میباشد:

                                                     مسعود عرب -رئیس اداره طرحهای توسعه ونوسازی