شهردارزابل در گفتگو با سایت سیستان فرامو.ش شده موارد ذیل را مطرح نمودند

بزودی مسابقه ای برای طراحی میدان جدید کارگر برگزار خواهد شد و بهترین طرح انتخاب میشود.

جمعه بازار از مکان فعلی به مجموعه باشگاه ورزشی شهرداری منتقل میشود،مقدمات کار در حال آماده سازیست.

با افزایش ۷۰۰هزار تومانی حقوق مشکلات شهرداری بیشتر خواهد شد،زیرا مبلغ پرداخت حقوق از ۲،۵ میلیارد ماهیانه به ۳،۲میلیارد افزایش خواهد یافت.

از پرسنل شهرداری ۱۳۵ نفر تاکنون بازنشست شده اند و استخدامی نداشته ایم.

بارندگی سیل آسا چند ماه قبل ۱۱۸میلیارد تومان به سطح معابر شهر آسیب زد و با توجه به مستندات ارسالی هنوز هیچ کمکی از استانداری دریافت نشده است.

ورودی شهر از سمت زاهدان در حال کار است و این پروژه را با دست خالی و بدون بودجه شروع کرده ایم.

۱۸واحد تجاری و مسکونی در دور میدان کارگر خریداری و تخریب شد،این پروسه از سال۸۳ ادامه دارد.