صبح دوشنبه 7 مردادماه ؛فرماندارزابل در معیت شهردارزابل از پروژه های عمرانی دردست اقدام شهرداری زابل بازدید نمودند

این پروژه ها بشرح ذیل میباشد:
۱_بازارچه دستفروشان(پارکینگ قبلی)
۲_بازگشایی چهل متری حدفاصل بلوارامام رضا و خیابان امام خمینی
۳_محل جدید جمعه بازار واقع در محوطه روبروی باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری واقع دربلوار باهنر
۴_مکان احداث واحدهای تجاری در مجاورت پایانه مسافربری ..