گزارش عملکرد اداره طرحهای توسعه و نوسازی (شهرسازی)  شهرداری  در تیرماه 98 بشرح جدول  ذیل میباشد: