شهردار زابل با حضور در جمع همیاران شهرزابل ضمن عرض خداقوت به این عزیزان ، درخصوص نقش اتحاد ، مشارکت وهم افزایی در راستای پیشرفت

امورات شهری بحث وتبادل نظر نموده و ضمن استماع انتقادات و پیشنهادات آنان ،اظهار امیدواری کردکه با مشارکت و هم افزایی ایجاد شده ،به یاری خداونددرراستای بهبود وضعیت عمران، سیما ومنظر شهری شهرزابل، گامهای مؤثری برداریم.

-همچنین ایشان خاطر نشان نمود که ما نیازمندمشارکت هرچه بیشتر شهروندان فرهنگمدار، میباشیم .

-شهردارزابل از همه شهروندان گرامی دعوت نمود که به پویش همیاران شهر بپیوندند.