براساس قانون شورای اسلامی شهر ها هر یک سال رئیس شورای اسلامی شهر بر اساس انتخابات هیئت رئیسه انتخاب میشود.

در این راستا از روز سه شنبه 5-6-98 آقای احمد میر برای دومین سال متوالی بر اساس انتخابات هیئت رئیسه که در صحن شورای شهر زابل برگذار گردید با رای قاطع اعضای شورا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر زابل انتخاب شد.