تلفن رایگان ۱۳۷ شهرداری زابل بصورت شبانه روزی آماده ، ثبت درخواستهاونظرات شهروندان فرهنگمدار،جهت رسیدگی میباشد.

-شهر خوب و سالم محصول مشارکت اجتماعی مردم ومسئولین میباشد.