گزارش عملکرد اداره نظارت برساخت و سازها (شهرسازی) شهرداری در شهریورماه 98 به شرح جدول ذیل میباشد:

مسعود عرب

رئیس اداره نظارت برساخت وسازها