براساس اعلام معاونت خدمات شهری شهرداری زابل تعداد۲۰۰ عدد چرخ جهت  نصب برروی مخازن زباله بدون چرخ و تعویض چرخهای مستهلک مخازن، توسط شهرداری خریداری گردیده است.

که در دومکان سوله پارک ملت و شهرداری ناحیه ۲ در حال انجام است .

-مهندس رنجبر اظهارداشت :  تعداد ۴۰ عدد مخزن جدید گالوانیزه هم جهت نصب در معابر اصلی شهر ،خریداری گردیده و بزودی نصب میگردد.

-ایشان از شهروندان محترم درخواست نمود به جهت حفظ نظافت و بهداشت محیط ،تا زمان جانمایی مخازن زباله در مکانهای مورد نظر، از ریختن زباله وضایعات درجایگاه مخازن، خودداری نمایند.