حسب گزارش معاونت عمران و شهرسازی شهرداری زابل عملیات جدول گذاری بلوارشهید نوری به طول 4100 متربه اتمام رسید.

مرحله بعدی این پروژه عملیات زیرسازی و آسفالت جهت احداث میدان (میدان رستم) در مکان روبروی منابع طبیعی میباشد که در حال تهیه مصالح جهت اجرای این عملیات میباشیم .