حسب گزارش معاونت خدمات شهری شهرداری ؛ با توجه به لزوم ایمن سازی محل و وسایل بازی کودکان در پارکهای سطح شهر؛ لذا شهرداری زابل اقدام به کفپوش نمودن

وسایل بازی کودکان در پارک یعقوب لیث نموده است که این اقدام در پارک ملت هم اجرا میگردد.