صبح امروز 98/8/13 شهردارزابل بهمراه  مدیران واحدها و سازمانهای وابسته به شهرداری زابل ضمن شرکت درراهپیمایی 13 آبان خشم وانزجار خود را نسبت به استکبارجهانی به منصه ظهور رساندند.