بدینوسیله باطلاع شهروندان محترم میرساند درراستای پاکسازی ورودیهای شهرزابل و حفظ نظافت وپاکیزگی سیما ومنظر شهری

 شهرداری زابل اقدام به انتقال میدان دام از بلوار شهید باهنر به جایگاه جدید میدان دام ؛واقع  در کمربندی آیت الله سیستانی ؛ نموده است ؛ لذا از دامداران محترم درخواست میگردد از جایگاه فوق الذکر برای فروش دام استفاده نمایند؛ در صورت مشاهده دام در بلوار شهید باهنر (جایگاه قبلی) با افراد خاطی  بصورت قانونی برخورد میگردد .