گزارش عملکرد مقایسه ای اداره نظارت برساخت و سازهای شهرداری زابل در آبانماه 98 و مقایسه با سالهای گذشته بشرح جدول ذیل میباشد

مسعود عرب

رئیس اداره نظارت بر ساخت وسازهای شهرداری