با عنایت به مشکلات زیرساختی برخی از معابر سطح شهرزابل ؛ هنگام بارندگی دراکثرنقاط؛ آبهای سطحی  باعث مسدود نمودن راه تردد شهروندان محترم میشود که با تدابیر اندیشیده شده توسط اعضای شورای شهر وشهرداری زابل در نقاط بحرانی شهر ( بلوار کارگر وبلوار بسیج )  ، با پمپاژ آبهای سطحی از طریق لوله گذاری های انجام شده ، توانستند سهولت  تردد مسیر عبورو مرور  شهروندان را  امکان پذیر نمایند.