با عنایت به مصوبه شماره ۲۲۰_۹۸/۹/۱۶ شورای محترم اسلامی شهرزابل ؛به جهت رفاه حال شهروندان محترم، شهرداری زابل در نظر دارد نسبت به تخفیف عوارضات شهرداری از تاریخ ۹۸/۱۰/۷ به شرح ذیل اقدام نماید:

✅ماه اول 35 درصد تخفیف عوارض (از تاریخ ۹۸/۱۰/۷ لغایت ۹۸/۱۱/۶)
✅ماه دوم 30 درصد تخفیف عوارض(از تاریخ ۹۸/۱۱/۷لغایت ۹۸/۱۲/۶)
✅ماه سوم 25 درصد تخفیف عوارض (ازتاریخ ۹۸/۱۲/۷ لغایت۹۹/۱/۷)