اداره نظارت بر ساخت وسازهای (شهرسازی) شهرداری درآذرماه د98 گزارش عملکرد بشرح جدول ذیل ارائه داده اند

                                                               مسعود عرب

                                    رئیس اداره نظارت برساخت و سازها(شهرسازی) شهرداری