حسب مصوبه کمیسیون خدمات شهری شورای شهر درآستانه سال نو و فصل درختکاری ،چندین اصله درخت براساس نظریه کارشناسان فضای سبز سازگار با اقلیم  و آب و هوای شهرستان زابل   خریداری ودر بلوارها کاشته میشود.

-توسط پرسنل فضای سبزنهال درخ در بلوار دانشگاه /بلوار جام جم و دیگر بلوارهایی که برای کاشت درخت بسترسازی گردیده اند؛کاشته شد..