پروژه گسترش واصلاح هندسی  میدان کارگر (تبدیل به چهارراه) با انجام کار  شبانه روزی به جهت کم کردن بار ترافیکی و سهولت در تردد وسایط نقلیه به اتمام رسید..