آسفالت سطوح گسترش یافته چهارراه کارگر و بلوار شهید حسینی طباطبایی/بلوار مدرس و سطح وسیعی از دیگر معابر سطح شهرلکه گیری ؛ انجام شد..