بمناسبت فرارسیدن سال نو و درراستای زیبا سازی میادین، و معابر سطح شهر ؛کلیه جداول میادین و خیابا نهای سطح شهر رنگ آمیزی میگردد.