حسب  مصوبه شورای اسلامی شهر و تاکید شورای تامین شهرستان زابل ، شهردار ، معاون عمران و شهرسازی و مسئول اداره طرحهای عمرانی شهرداری

بمنظور تعیین مکانهای مورد نظر اجرای طرح مذکور از اراضی و چگونگی ساخت جایگاهها ، بازدید نمودند.

عملیات آماده سازی جایگاه های ویژه در نقاط مختلف شهر ،جهت ساماندهی دستفروشان که به منظور رفع سد معبر و کاهش بارترافیک شهری درنظر گرفته شده است ، توسط اداره طرحهای عمرانی  شهرداری زابل، اجرا میگردد.

این طرح در حال حاضر در اطراف میدان یعقوب لیث زابل در حال اجرا میباشد.