درادامه روند بهسازی فضای سبز سطح شهر زابل:

_هرس درختان بلوار ولیعصر (عج)
- کاشت قلمه گل یخ و ناز در پارکها
_ حذف تنه ی نخل های خشکیده
_ حذف آسفالت لچکی های چهارراه کارگر