کارشناسان شرکت پدرام ( تولید کننده کارخانجات آسفالت) از کارخانه آسفالت شهرداری زابل بازدید نمودند .

این بازدید که به دعوت شهرداری زابل صورت پذیرفت، مقرر گردید، کارخانه آسفالت شهرداری بطور کامل بازسازی و راه اندازی گردد..