بناهای فرسوده  و قدیمی که  درحال ریزش بوده و خطر جانی برای شهروندان دارند پس از اتمام مهلت اخطاریه و عدم اقدام از سوی  مالک

، حسب قانون ،تخریب میگردند.

تخریب بنای فرسوده واقع در خیابان امام خمینی(ره)۷۱