درراستای ساماندهی دستفروشان و حفظ سیما ومنظرشهری سطح شهر زابل ،مکانهایی برای ساماندهی دستفروشان درنظرگرفته شده است

که در حال حاضر آماده سازی و اجرای بتن ریزی غرفه های میدان یعقوب لیث با نظارت مستقیم شهردار و پیگیری اداره طرحهای عمرانی شهرداری زابل در دست اقدام میباشد..