شهرداری زابل در نطر دارد به استنادد بند دو صورتجلسه شماره د244-6/3/99 شورای محترم اسلامی شهرزابل تعدادی از قطعات ملکی

خودراواقع در خیابان میدان میوه و تره بار به پلاک 198/1 از طریق مزایده با قیمت قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 7 روز جهت دریافت برگ شرکت در مزایده به اداره حقوقی و قراردادها واقع در ساختمان مرکزی شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و نسبت به واریز 10% کل مبلغ پیشنهادی بعنوان سپرده  و شرکت در مزایده  بشماره حساب 0105640545001  بانک ملی شعبه شهرداری اقدام نمایند . 

الف:  نحوه تسلیم پاکات : 1- سپرده در مزایده پاکت (الف ) 2- اسناد  مزایده به همراه کپی مدارک  متقاضی در پاکت  (ب) 3- برگ پیشنهاد قیمت به صورت صریح و خوانا در پاکت (ج) و هرسه پاکت  در بسته دریک پاکت بزرگ  در بسته قرار گرفته و پس از لاک مهر به اداره مالی شهرداری زابل پس ازثبت در دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

ب: به پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط و یا پس از پایان مهلت مقررباتصویر فرم قیمت پیشنهادی ارائه نمایند ترتیب اثرداده نخواهد شد.

به پیشنهاد اتی که قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت نکرده باشند ترتیب اثر داده نمی شود

شهرداری دررد یا قبول هریک از پیشنهادات مختاراست .

کلیه کسورات قانونی برعهده  برنده مزایده می باشد .

هزینه چاپ آگهی از برنده مزایده دریافت می شود.

هرگاه  برندگان اول ، دوم و سوم مزایده پس از ابلاغ حاضر به  پرداخت ارزش قطعه زمین نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 

ردیف

 

پلاک ثبتی

شماره قطعه

مساحت قطعه

نوع ملک

نوع کاربری

کد فروش قیمت به ریال برای هرمترمربع پایه

1

نقشه

198فرعی

1- اصلی

1

55  مترمربع

تجاری

تجاری

62/000/000ریال

2

نقشه

"

"

2

55   مترمربع

تجاری

تجاری

62/000/000ریال

3

نقشه

"

"

3

55  مترمربع

تجاری

تجاری

62/000/000ریال

4

نقشه

"

"

4

55  مترمربع

تجاری

تجاری

62/000/000ریال

5

نقشه

"

"

5

55 مترمربع

تجاری

تجاری

61/000/000ریال

6

نقشه

"

"

6

55 مترمربع

تجاری

تجاری

61/000/000ریال

7

نقشه

"

"

7

55 مترمربع

تجاری

تجاری

61/000/000ریال

8

نقشه

"

"

8

55 مترمربع

تجاری

تجاری

61/000/000ریال

9

نقشه

"

"

9

55 مترمربع

تجاری

تجاری

61/000/000ریال

10

نقشه

"

"

10

55 مترمربع

تجاری

تجاری

61/000/000ریال

11

نقشه

"

"

11

55 مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

12

نقشه

"

"

12

55 مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

13

نقشه

"

"

13

55 مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

14

نقشه

"

"

14

55 مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

15

نقشه

"

"

15

55 مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

16

نقشه

"

"

16

55 مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

17

نقشه

"

"

17

55 مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

18

نقشه

"

"

18

55 مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

19

نقشه

"

"

19

55 مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

20

نقشه

"

"

20

55 مترمربع

تجاری

تجاری

59/000/000ریال

21

نقشه

"

"

21

55 مترمربع

تجاری

تجاری

59/000/000ریال

22

نقشه

"

"

22

55 مترمربع

تجاری

تجاری

59/000/000ریال

23

نقشه

"

"

23

55 مترمربع

تجاری

تجاری

59/000/000ریال

24

نقشه

"

"

24

55 مترمربع

تجاری

تجاری

59/000/000ریال

25

نقشه

"

"

25

55 مترمربع

تجاری

تجاری

58/000/000ریال

26

نقشه

"

"

26

55 مترمربع

تجاری

تجاری

58/000/000ریال

27

نقشه

"

"

27

55 مترمربع

تجاری

تجاری

58/000/000ریال

28

نقشه

"

"

28

55 مترمربع

تجاری

تجاری

58/000/000ریال

29

نقشه

198فرعی

1-اصلی

31

55  مترمربع

تجاری

تجاری

58/000/000ریال

30

نقشه

"

"

32

55  مترمربع

تجاری

تجاری

58/000/000ریال

31

نقشه

"

"

32

55  مترمربع

تجاری

تجاری

59/000/000ریال

32

نقشه

"

"

32

55  مترمربع

تجاری

تجاری

59/000/000ریال

33

نقشه

"

"

33

55  مترمربع

تجاری

تجاری

59/000/000ریال

34

نقشه

"

"

34

55  مترمربع

تجاری

تجاری

59/000/000ریال

35

نقشه

"

"

35

55  مترمربع

تجاری

تجاری

59/000/000ریال

36

نقشه

"

"

36

55  مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

37

نقشه

"

"

37

55  مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

38

نقشه

"

"

38

55  مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

39

نقشه

"

"

39

55  مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

40

نقشه

"

"

40

55  مترمربع

تجاری

تجاری

60/000/000ریال

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 12صبح روز شنبه  7/4/1399 درمحل دفتر شهردار می باشد