درراستای بهینه تر نمودن روند جمع آوری زباله سطح شهر و محلات حاشیه نشین ؛شهرداری زابل درنظردارد 

چندین دستگاه خاور ،از طریق عقد قرارداد ،اجاره نماید.

-متقاضیان می توانند جهت  اطلاعات بیشتر به دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری واقع در شهرداری مرکزی مراجعه نمایند،