شهرداری زابل در حذف میادین غیر ضرور و ترافیک سازسطح شهر زابل اقدام به حذف میادین و احداث چهارراه نموده است

🔹به گزارش #نی_زار اخیرا شهرداری #زابل اقدام به حذف برخی از میادین سطح شهر نموده که غالبا وجود خود این میادین زمینه ساز ترافیک و کلافگی شهروندان بوده است .

🔹جایگزین کردن چراغ راهنمایی به جای این میادین باعث روان شدن ترافیک در این مناطق شده و رضایت دارندگان خودرو و شهروندان را فراهم آورده است .

🔹لازم است شهرداری #زابل در کنار حذف میادین توجه ویژه ای به بهاری پارک های محلات داشته تا شاهد فضای شهری بهتری باشیم .