خلاصه ای از فعالیتهای خدمات شهری نواحی دوگانه شهرداری زابل در شهریورماه 99 بشرح ذیل میباشد:

-پاکسازی زمین مخروبه واقع در بلوار جهانتیغ 10

-لایروبی جوی و کانیووی مسیرهای : خیابان سعدی حدفاصل  تقاطع خیابان فردوسی و الغدیر،حدفاصل خیابان شهید خمری تا پادگان و تقاطع خیابان شهید ژیانی تا خیابان حافط20، خیابان  فرهنگ جنوبی ،خیابان  ایت الله طالقانی مقابل مسجد مرحوم شریفی وخیابان سعدی مقابل مسجد امام حسین ع..

-لایروبی و تنطیف جداول وپیاده رو های خیابان  فرهنگ جنوبی ،خیابان ایت الله طالقانی مقابل مسجد مرحوم شریفی وخیابان سعدی مقابل مسجد امام حسین توسط شهرداری ناحیه یک

-لایروبی ونظافت کانیوووپیاده روهای  خیابان فردوسی شرقی وبلوار شهیدمهرعلی جهانتیغ .

-جمع آوری نخاله های حاصل از آماده سازی آسفالت  بلوار شهیدمهرعلی جهانتیغ  توسط شهرداری ناحیه یک

-لایروبی جداول خیابان  امام خمینی (ره)جنوبی و ترمیم پیاده رو وکانیو خیابان شهید باقری۲۶

-جمع آوری نخاله های ساختمانی رها شده در خیابان هامون ۵

-لایروبی ،ضدعفونی وآهک پاشی جوی های  خیابان امام خمینی(ره)..

-شستشووضدعفونی نمودن ( آهک پاشی) اطراف  مخازن  زباله سطح ناحیه دو...

-تنظیف معابر و لایروبی جوی مسیر های:

خیابان هیرمند 82،خیابان فرهنگ از تقاطع طالقانی _ زال ،ادامه خیابان حافظ شمالی، بلوار شهید جهانتیغ ،حاشیه میدان بهار، خیابان فرهنگ و حافظ شمالی ،محله اسلام اباد، خیابان فرهنگ جنوبی وهیرمند۸۲..

-پاکسازی و تنظیف گلزار مطهر شهدای زابل..

-لایروبی ونظافت جداول و کانیووی مسیرخیابانهای : فرهنگ جنوبی ،هیرمند۸۲،  نیمروز شمالی ، حافظ ، فرهنگ جنوبی،نیمروزازنیمروز۲۱حافظ شمالی ،فرهنگ..

-رفت و روب وپاکسازی مسیرهای:  میدان یعقوب لیث..

-رفع سدمعبر بازار اعم ازکسبه ودست فروشان توسط شهرداری ناحیه یک ودو..

-لایروبی جوی و کانیووی مسیرخیابان حافظ شمالی

-پاکسازی زمینهای  مخروبه واقع در مسیرهای: بلوار ولیعصر(عج) تقاطع خیابان شهید قلنبر ، بلوار بسیج 11 و  ابتدای بلوارشهید جهانتیغ .

-جدول گذاری بلوار شهید جهانتیغ 20 با همکاری اداره طرحهای عمرانی ..

- لایروبی وجمع آوری زباله ونخاله وتسطیح زمینهای مخروبه. واقع در محله  اسلام آباد باهمکاری واحد عمران..