آئین  یادبود سه نفر از پرسنل شهرداری زابل با حضور رئیس شورای اسلامی شهر،شهردار،معاونین و مسئولین واحدهای مختلف شهرداری

خانواده های: مرحومه زهراافسری،شهید خدمت وحید آتشگه ثانی ومرحوم رضامیر و پرسنل واحدها و سازمانهای تابعه شهرداری زابل در محل نمازخانه شهرداری زابل، برگزارگردید.

-دراین آئین ،پس ازقرائت زیارت پرفیض عاشورا وقرائت فاتحه ، در پایان مراسم ، مهدی سرگلزایی رئیس شورای اسلامی شهرزابل ضمن عرض تسلیت درگذشت سه نفراز پرسنل زحمتکش شهرداری  به خانواده های آنان  و پرسنل ، در خصوص همبستگی ، تعامل و قدرشناسی همکاران نسبت به همدیگر ،سخنان مبسوطی بیان داشتند.